Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Zápis


Zápis do MŠKritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 

Na základě ustanovení §2, odst.1, písm.a), § 34, §165, odst.2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ sp.zn.166/2010/DIS/JŠK ze dne 8.12.2010 v souladu se zákonem 198/2009Sb., (antidiskriminační zákon), a ve smyslu čl.2, odst.2 Listiny základních lidských práv

stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Strahovice, příspěvková organizace,  Mgr. Irena Juchelková následující Kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti, které k 31. 08. 2024 dovrší pěti let – děti předškolní, popř. již mají schválený odklad školní docházky (školský zákon §34, odst.1, § 179, odst.2, v platném znění) – s místem trvalého pobytu - děti jsou přijaty ze zákona, předškolní vzdělávání je pro ně povinné.

Ostatní děti jsou přijímány dle kritérií uvedených níže.

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2021. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity.

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona, v platném znění, s místem trvalého pobytu, (k 31. 8. 2024 dítě dosáhne 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky – zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).   
 2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v planém znění a které má trvalý pobyt.
 3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 3 let,  je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a které má trvalý pobyt.
 4. Děti bez trvalého pobytu dle data narození. 

  Všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

  O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy a zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání.


Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2024/2025. Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

Kritérium očkování

„Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.“


Trvalý pobyt dítěte

Kritérium bude ověřováno takto:
Správce (mateřská škola) obdržel z evidence obyvatel seznam dětí ze spádového obvodu.

V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR. 

 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
   
 • Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon”) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle českého očkovacího kalendáře, má doklad, že je proti nákaze imunní, či se nemůže očkování podrobit z důvodu kontraindikace (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 
   
 • V souladu se Školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitelka  mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na pořadí, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.

Závažná individuální situace dítěte

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže ředitelce mateřské školy. Situaci dítěte posoudí ředitelka MŠ v rámci správního řízení.

 

Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

■  V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

■  Při přijímání dětí  k individuální či skupinové integraci je brán zřetel na snížené počty dětí v běžných  třídách a ve třídách zřízených dle §16, odst.9 Školského zákona v platném znění.

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.skolastrahovice.cz a při vstupu do budovy mateřské školy.    

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23
1
24 25 26
1
27 28
29 30 1 2 3
1
4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu.

Svátek a výročí

Svátek má Irena

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice