Příprava na ZŠ

Co bych měl umět, než půjdu v září do školy

 • představit se, říct své jméno a příjmení, adresu svého bydliště
 • vyslovovat správně všechny hlásky
 • umět rozkládat slova na slabiky (využít rytmizace), určit první a poslední hlásku ve slově
 • dokázat pozorně poslouchat krátkou pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text  popř. odpovědět na otázky
 • vypravovat krátký příběh podle obrázků, vypravovat vlastní zážitek
 • zazpívat písničku nebo přednést říkanku
 • správně používat předložky, slovesa a skloňovat podstatná jména, užívat správný slovosled
 • správně držet tužku mezi palcem a ukazovákem
 • umět namalovat lidskou postavu a všechny její základní části a detaily, kreslit pastelkami, malovat barvami
 • vystřihnout obrázek podle okraje
 • samostatně a tvořivě využívat různé hračky, konstruktivní hry a stavebnice, vytvářet složitější útvary podle předlohy i podle vlastní fantazie
 • zapamatovat si asi 5 pojmů z obrázků (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel a najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky
 • pojmenovat a roztřídit základní barvy
 • mít číselnou představu do desíti
 • rozeznat a pojmenovat kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, umět najít tyto tvary na obrázku i v prostoru kolem sebe a umět je porovnat
 • označovat rozměry a tvar předmětů (velké – větší – největší, kulaté – hranaté – špičaté)
 • správně pojmenovat časová období (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne večer, den, noc), postupně si osvojovat pojmy včera, dnes, zítra a roční období (jaro, léto, podzim, zima)
 • pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí
 • vydrží se soustředit po dobu alespoň 20 minut
 • umí spolupracovat s ostatními
 • postupně umět vyjmenovat názvy dnů v týdnu
 • postupně rozlišovat pravou a levou stranu vzhledem k vlastní osobě i vzhledem k jinému objektu
 • popisovat vzájemnou polohu dvou objektů pomocí příslovcí místa (hned před, hned za, od, nad, vedle, mezi, vpřed, blíž, dál) i polohu objektů vzhledem k vlastní osobě
 • užívat termín první – poslední
 • znát pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu
 • samostatně se obléknout, svléknout včetně zapínání a rozepínání oděvu, dbát na úpravu zevnějšku
 • skládat a ukládat oblečení, botičky a další věci na určené místo
 • samostatně se obout, vyzout, zavázat tkaničky na kličky a rozvázat
 • znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco.
 • u zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen práci  dokončit
 • splnit drobné úkoly, kterými je pověřeno
 • vyřídit jednoduchý vzkaz
 • udržovat pořádek ve vlastních věcech, uklízet hračky, pomáhat ostatním podle svých možností
 • znát cestu z domova do mateřské školy a zpět
 • pohotově a správně reagovat na světelné signály, znát základní pravidla chování na ulici (rozhlédnout se před vstupem na vozovku, nezdržovat se na vozovce)

Kroužek pro předškoláky

V mateřské škole probíhá jednou týdně kroužek ,,Elkoninova metoda“

Stručná charakteristika metody

 

Elkoninova metoda se odlišuje od běžných metod, které se používají ve vyučování čtení. Její východiska a zvláštnosti můžeme shrnout následovně:

 

Děti se nejdříve naučí mluvit, teprve poté číst. Čtení je vývojová nadstavba nad mluvenou řečí. Ne všechny děti na světě umí číst. Čtení potřebuje učení.

 

Čtení je ve věku okolo 6 let vývojovým úkolem. Na rozdíl od mluvené řeči musí dítě vyvinout úsilí, aby se naučilo číst. Motivované dítě se naučí číst snáze. Proto má být čtení úkolem, ale i zábavnou činností, hrou.

 

Základem čtení je luštění kódu, odhalení vztahu mezi písmeny a hláskami ve slovech. I když se to na první pohled zdá jako zraková úloha, ve skutečnosti jde o „ozvučení“ čtených slov. Jen slova, která děti při čtení „ozvučí“, mají význam. Řada písmen (P-E-S) ještě není přečtené slovo, které něco znamená.

 

Čtení se proto považuje za jazykový úkol. Zpracování čteného slova probíhá v jazykových jednotkách. Jen tak je možné porozumění čtenému.

 

V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S.

 

Pro malé děti je těžké chápat, že slovo HAD je kratší než slovo ŽÍŽALA. Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.

 

Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

 

Hlavní odlišnost metody podle Elkonina však spočívá v tom, že děti se neučí jednotlivosti pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění slovům. Metoda tak rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode