DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

ŠABLONY III 

Projekt ŠABLONY III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021459 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit.

Doba realizace: 1. 9. 2021- 30. 6. 2023. 

Výše podpory: 487 228,00 Kč.

 

 

 

Projekty

 

 

Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Doba realizace: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019 Výše podpory: 361 477 Kč

 

 


 

 Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY.

Cíl česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Knihy vyprávějí příběhy, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání života žáků ze Slovenské republiky a zároveň jako průřezové téma Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 

 

 

 

 

 

Leták s informacemi k projektu

https://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/

 

 

 

Patříme do sítě škol zabývající se ekologickou tematikou.

https://www.pavucina-sev.cz/rubrika/70-PROGRAMY-MRKEV/index.htm

 

 

 

 

https://www.proskoly.cz/  Předplacený portál, který mohou využívat žáci i rodiče. Dětem přiděleny přihlašovací údaje - viz žákovská knížka.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ MLÉKO

 

 

 

https://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

 

 

 

 

 

https://www.ibobr.cz/


 

 

 

 https://www.soutez.hravezijzdrave.cz/ 

 

UKONČENÉ PROJEKTY

      

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/bfa7df5c-1880-4608-8ee0-79c6bc945b7c#

 

Naše organizace, Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace, je po úspěšném podání žádosti zapojena do dvouletého projektu 2015 – 2017 "Učíme se společně". Tento projekt získal finanční prostředky od Evropské unie v rámci programu Erasmus+.

Hlavním cílem, díky němuž jsme se přihlásili do projektu, bylo načerpat inspiraci v zahraničním školství prostřednictvím metodologického kurzu na Maltě, což se zdařilo. Ředitelka školy a zároveň učitelka anglického jazyka v jedné osobě dostala příležitost sdílet své zkušenosti s učiteli jiných národností, získala přehled o výukových pomůckách, formách a metodách, kterými může zefektivnit výuku a využít je jak pro přímou tak nepřímou práci se žáky školy. Ze školy si odnesla i materiály připravené jazykovou školou, v nichž jsou kromě námětů do hodin anglického jazyka a rozličných pomůcek též odkazy na internetové aplikace pro učitele.

Ukázka těchto nových aplikací využitelných pro výuku se nyní nejvíce odráží ve výuce, kdy dokonce žáci sami využívají tyto aplikace a připravují pro své spolužáky zajímavé soutěže, což předčilo naše očekávání.  Některé aplikace nadchly i ostatní učitele školy a nyní je též využívají ve své výuce napříč různými předměty a zvyšují motivaci žáků ke vzdělávání. Po absolvování kurzu začala angličtinářka při výuce využívat ve větší míře prvky dramatické výchovy, což vede většinu žáků k tomu, že se přestávají bát mluvit a ruku v ruce s tím se zlepšují  jejich studijní výsledky.

Když učitelka pro své žáky připravila projektový den na téma Malta, ani nečekala, jak je tento ostrov nadchne a jaký v některých z nich vzbudí zápal chuti učit se anglicky, aby mohli v budoucnu cestovat po zahraničí bez obavy, že se nedomluví cizí řečí.

Absolvování kurzu mělo za následek i zvýšení jazykových kompetencí angličtinářky, která se zpět do vlasti vrátila plná nadšení, nových nápadů a inspirací do výuky.

 

Prezentace k projektu

https://prezi.com/view/uIjVO4phGhHuTkr0qIjQ/

 

 

 

Tablety do škol

 

publicita_web.docx - Bližší informace k projektu

 

 

 

 

Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Doba realizace: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019 Výše podpory: 361 477 Kč

 

 

BLENDED LEARNING

Ve školním roce 2015/2016 se na naší škole se rozjela nová podpůrná metoda výuky angličtiny. Škola se zapojila do projektu Výzvy č.57 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento systém pomůže žákům především v rozvoji jejich komunikačních dovedností. Žáci budou lépe rozumět rodilým mluvčím a sami lépe mluvit anglicky.

Blended learning je kombinací frontální výuky a výuky na PC. Klasické hodiny angličtiny jsou obohaceny o speciální jazykovou výuku na počítači. Počítačové vzdělávací kurzy jsou vytvořeny tak, aby dětem umožnily osvojit si anglický jazyk přirozenou formou a zároveň mnohem rychleji.  Děti si dobře naposlouchají jednotlivé věty či fráze, poté se je pokusí sami vyslovovat, nahrají se přitom, a poté si porovnají svůj výkon s nahrávkou v systému. Lekce jsou hezky zpracovány, obsahují řadu aktivit. 

Naši žáci již vědí, že ovládnout dobře cizí jazyk znamená spoustu práce. Je to jako naučit se hrát na hudební nástroj či být výborným fotbalistou. Klíčem k úspěchu je časté a efektivní cvičení, trénink. Stejnou zásadu razíme i na naší škole. Také práce v systému Online jazyky vyžaduje pravidelná a častá procvičování angličtiny (nejen ve škole, ale i doma), při nichž dochází k automatickému dekódování neznámého jazyka bez přemýšlení a memorování. Časté cvičení pomůže vytvořit trvalé synapse a zlepšit jistotu žáků v používání angličtiny. V hodinách angličtiny pak všechny nabyté vědomosti zúročíme a prakticky použijeme. Takže s chutí do toho!

Good luck!


 

Rodilí mluvčí do škol
 

 

Naše škola se ve školním roce 2014 – 2015 zapojila do projektu „ Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů", který pořádala jazyková škola Hello ve spolupráci s VŠB v Ostravě. Obsahem projektu byla realizace komplexních vzdělávacích a podpůrných aktivit pro žáky a pracovníky základních škol.

Všechny aktivity směřovaly k dosažení hlavního cíle projektu, kterým bylo zvyšování komunikačních dovedností žáků základních škol v cizích jazycích a zejména jeho aktivní používání.

Od listopadu do prosince 2014 byla ve výuce anglického jazyka ve vybraných třídách  přítomna zahraniční lektorka, Mrs. Ali Malchárková. Od ledna 1015 probíhala výuka formou zájmového útvaru. Od dubna vedla kroužek anglického jazyka Mrs.  Prithi Chandra.  Tento kroužek navštěvovali téměř všichni žáci naší školy.

Dvě paní učitelky spolu s paní vychovatelkou se díky projektu zúčastnily workshopu, zaměřeného na zavádění cizích jazyků do nejazykových předmětů prostřednictvím metody CLIL. Výstupem semináře byla výroba vlastních výukových materiálů.

Pod záštitou VŠB v Ostravě probíhala aktivita Internacionalizace škol, což obnášelo 2 výjezdní víkendové semináře, kterých se zúčastnila učitelka 4. a 5. ročníku. Na těchto seminářích se seznámila s teoretickým i praktickým základem pro vytvoření vlastního mezinárodního projektu, na který se jí podařilo získat grant v programu Erasmus plus. Jeho výsledkem bude vycestování Mgr. Juchelkové, jako učitelky anglického jazyka, na metodicko-jazykový kurz do zahraničí.

 VŠB též zorganizovala na naší škole projektový den se španělským studentem, kterého se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Pro žáky byl připraven naučný program se spoustou her, kvízů, soutěží a samozřejmě zábavnou prezentací o Španělsku. Projektový den sklidil u žáků obrovský úspěch. 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

ŘEDITELKA zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, https://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz

Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode