Menu
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Strahovice

Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.

Základní informace

Adresa: 747 24,  Strahovice č.p. 125

Telefon: 553 650 587, 731 172 398

IČO: 75027399

Ředitelka: Mgr. Irena Juchelková

Budova školy je třípodlažní, je propojena dveřmi s velkou tělocvičnou, kterou provozuje zřizovatel a umožňuje nám do ní přístup v době výuky tělesné výchovy a sportovních kroužků školy. Ke škole patří venkovní hřiště s umělým povrchem a klidová zóna osázena zelení. Na venkovní hřiště navazuje sportovní areál s minigolfem, šplhadly a doskočištěm. Všechna sportovní zařízení provozuje zřizovatel, udržuje a pronajímá správce. Škole je celý sportovní areál k dispozici bezplatně.

Škola je málotřídní se třemi třídami a pěti postupnými ročníky, její kapacita je 80 žáků. Její součástí je školní družina s kapacitou 30 žáků. Ke školskému zařízení patří mateřská škola o kapacitě 28 dětí a školní jídelna s kapacitou 100 strávníků.

Zájmové činnosti a kroužky se uskutečňují ve školní budově a v tělocvičně po skončení vyučování – viz organizace školy dle aktuálního školního roku.

Nepovinný předmět náboženství je vyučován v odpoledních hodinách a je uveden v rozvrhu.

ZUŠ Kravaře – škola bezplatně pronajímá prostory pro výuku hudebních oborů (hra na klavír, kytaru a příčnou flétnu) a výtvarného oboru.

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí  MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců školského zařízení a v rámci hospodářské činnosti také stravování pro cizí strávníky (na základě živnostenského oprávnění).

Mapa okolí školy

Cíle naší školy

I.Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.

Zaměřit se na oblasti:

1.Zdraví

Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.

Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Ředitelka školy bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.

Vzdělávání pedagogů v oblasti péče o děti integrované a se SVPUCH bude jednou z priorit dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pozornost věnovat hlavně estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících.

2. Poznatky a dovednosti

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech.

Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti.

Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.

Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou.

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.

3. Oblast sociální, životních hodnot

Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat především spolupráci s rodiči.

Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.

Cílem prevence rizikového chování je zvýšit odolnost dětí vůči zátěžovým a krizovým situacím, vést žáky k hledání správných řešení konfliktů, všímat si a zaujímat správný postoj vůči nesprávnému chování a jednání, posilovat komunikačních dovedností,  zvyšovat sebevědomí, sebeúctu i vzájemnou úctu, překonávat překážky, bránit se nudě smysluplným využíváním volného času.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23
1
24 25 26
1
27 28
29 30 1 2 3
1
4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu.

Svátek a výročí

Svátek má Irena

Kontakty

Ředitelna:
zs.strahovice@seznam.cz


Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice